Om Föreningen

friabad_strand_2

Om Bostadsrättsförening Fria Bad

Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening, där medlemmarna har gemensamt ansvar för föreningens egendom och verksamhet. Detta regleras i bostadsrättslagen, lagen om ekonomisk förening och föreningens stadgar.

Medlemmarna styr i demokratisk ordning men den löpande förvaltningen handhas av styrelsen. Föreningen ansvarar för det yttre underhållet av fastigheten. Det inre underhållet av varje lägenhet svarar bostadsrättshavaren för.

Alla har:
Eget ansvar för lägenheten
Gemensamt ansvar för gemensam egendom

Föreningens Mål

Upprätthålla en boendemiljö av hög kvalité till rimliga kostnader genom
• långsiktigt och förebyggande underhåll av föreningens fastighet;
• kompetent skötsel och kostnadseffektiv förvaltning.

Främja medlemmarnas inflytande och rådighet över det egna boendet genom
• uppmuntran och stöd åt medlemmarnas idéer och initiativ till förädling av egen boendemiljö;
• lyhördhet för medlemmarnas synpunkter och förslag ifråga om fastighetens skötsel och förvaltning.

Skapa förutsättningar för god gemenskap och personlig ansvarskänsla för vård av gemensam egendom genom
• fortlöpande information till medlemmarna om aktuella frågor och styrelsens beslut via periodiskt informationsblad och samlingar;
• aktiviteter av informativ och underhållande karaktär vid stämmor och gemensamma fester; regelbundet återkommande gemensam städdag