Medlemsinformation

Garage och parkeringsplatser

Kölista finns till garage och parkeringsplats, men kön är lång och möjligheten till att hyra en garageplats är liten. (Hör med någon i styrelsen)

Vid fel på garageporten – kontakta någon i styrelsen.

Felanmälan kan du göra både via telefon och Internet.

Felanmälan/kundtjänst som är beläget på HSB:s kontor i Ramlösa kan nås på tel. 042-19 95 90.

Det är hit du ringer när något är trasigt, om det är något du inte tycker fungerar tillfredställande eller något annat i föreningen som du har frågor om.

Personlig service kl. 7.00-10.00 och övrig tid via telefonsvarare eller via deras hemsida www.hsbhbg.se. Vid akuta fel som inte kan vänta till nästföljande vardag, lyssna färdigt på telefonsvararens meddelande, så får du information

Tvättstugan

har tre dygnspass 07.00-12.00; 12.00-17.00; 17.00-21.00

se anslag i tvättstugan – ordningsregler

Nyckelbehov

Vid behov av en extranyckel, skall Lars T Andersson, Anders Bergendorf eller Lars Olsson  kontaktas, som därefter anmäler behovet till AVARN, Rundgången 28. Därefter kan den extranyckel beställas.

Soprummet

För allas trevnad! Tänk på att:

Sortera noga och lägg resp avfallsslag i rätt kärl

Inga sopor får läggas i kärlen om locket inte går att stänga helt. Packa och tryck ihop eller vänta till efter nästa tömning. Tömning av kärl med öppna lock medför en hög extradebitering till föreningen (= oss alla)

Sopor får inte ställas direkt på golvet även om de förpackats i påse el liknande

Kartonger ska tas isär och tryckas ihop så får mer plats i kärlet

Grovsopor får var och en själv transportera bort

…är vi beredda att betala mera för sophämtningen? Det får vi göra om vi inte sorterar rätt!

Förpackningar av HÅRDPLAST

TÄNK PÅ – Endast förpackningar av hårdplast, och dit räknas inte frigolit och plastpåsar som hos oss tillsvidare är restavfall, ej heller andra hårdplastprodukter.som te x plastleksaker, plastpärmar, video- eller kassettband, plastlister samt andra saker/produkter som inte är förpackningar. Skall lämnas som restavfall.

TIDNINGAR

Här skall allt som går att bläddra i ligga. TÄNK PÅ- Papperspåsar är en förpackning

Förpackningar av PAPPER

Kartonger, omslagspapper, mjölk- cornflakes- tvättmedels-paket, wellpapp,

kuvert, papperskassar och liknande förpackningar.

Vik ihop förpackningarna så det blir mindre skrymmande, lägg flera mindre förpackningar i en större. Dela på större kartonger.

Förpackningar av METALL

TÄNK PÅ – Endast förpackningar av metall, t.ex konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolier, kapsyler, värmeljus etc.

Således skall ej te x stekjärn – lämnas som restavfall

Förpackningar av GLAS

TÄNK PÅ – Endast burkar och flaskor av glas, sorteras var för sig, färgat och ofärgat samt att lock och kapsyler är borttagna .

Här skall alltså inga andra glasprodukter ligga

Lägenhetsrenovering

Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. Begäran av ändring ska skriftligen lämnas till styrelsen i god tid före arbetets igångsättning. Exempel på väsentliga förändringar är ändring av väggar, köks- och badrumsrenoveringar, installation av spisfläkt, disk- och tvättmaskin mm.

Bostadsrättshavaren är skyldig att undersöka om bygganmälan, bygglov eller annat tillstånd erfordras för omändringen.

Arbetena ska utföras på ett fackmannamässigt sätt och när så krävs av behörig entreprenör. Inget arbete får utföras helgdag, dag före helgdag, ej heller mellan klockan 18.00-07.00. Inget störande arbete får förekomma före kl. 08.00

In- och uttransport av material, maskiner och verktyg till höghuset ska ske från gårdssidan.

Extra städning av hiss, gångar, väggar mm, som renoveringsarbetet har medfört ombesörjes och bekostas av bostadsrättshavaren.

Vattenavstängning ska meddelas med anslag i entréer och hiss minst två dagar innan. Avstängningen bör högst vara i en timme.

Vid nertappning och luftning av värmesystemet ska drifttrycket justeras till rätt nivå i undercentralen. (Påfyllning av värmesystemet)

På vattenledningar ska avstängningsventiler, om möjligt, monteras före alla tappställen.

Vid renovering av badrum och andra våtutrymmen, se nedan

Badrumsrenovering

Att arbeten görs på ett fackmannamässigt sätt som följer gällande normer, med särskilt beaktande när det gäller utförandet av nytt tätskikt.

Att vid utbyte av ytskikt på golv, även byt ut den gamla golvbrunnen för att lyckas med tätningen.

Att vid borttagande av badkar beakta om där finns värmerör (kamflänsrör för värmebehovet i badrummet) bakom inbyggnaden av det gamla badkaret. Ska man ta bort dessa får man kontrollera om de går vidare till någon radiator (element), om de gör det får man dra nya separata ledningar eller undersöka om man kan ta bort radiatorn helt. Det beror på om värmebehovet för lägenheten uppnås med de andra radiatorerna eller en ev. ny värmekälla. Vill man ha en annan värmekälla i badrummet som t ex handdukstork (slinga), som är vanligt att man kopplar på varmvattencirkulationsledningen som finns inne i slitsen, får temperaturen på den inte understiga 50°C på grund av risken för legionellabakterier. Ett alternativ är en elektrisk handdukstork eller värmeslinga i golvet.

Att man vid val av ny blandare, väljer något av de etablerade fabrikaten i Sverige t ex FM-Mattsson, Mora, Vårgårda och Oras. Detta för att underlätta underhållet i framtiden.

Som bostadsrättshavare ska man skriftligen meddela styrelsen om man tänker göra något ingrepp på befintliga ledningar eftersom bostadsrättsföreningen ansvarar för dessa.

Brandvarnare

Det absolut viktigaste att tänka på är att installera brandvarnare. Det är faktiskt lag på att alla bostäder i Sverige skall vara försedda med fungerande brandvarnare. (Lagen om skydd mot olyckor, 2003:778, 2 kap 2 §). I din bostad skall du ha minst en brandvarnare på varje våningsplan. Lämplig placering är i utrymningsvägen, dvs i anslutning till trappan. Blir det rök som hotar utrymningen skall brandvarnare kunna aktiveras. Det är lämpligt att ha, om inte i varje sovrum, så i alla fall i korridoren utanför sovrummen. Brandvarnare skall monteras i tak, minst ett par decimeter ut från väggen. De skall kontrolleras regelbundet, och bör bytas ut efter 10 år. Det finns även ihopkopplingsbara brandvarnare, både trådlöst eller med sladd. Detekterar en brandvarnare rök så aktiveras i så fall alla brandvarnare i hemmet. Några brandvarnare har även en lampa som tänds för att underlätta en evakuering.Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 2 kap 2 §: Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Brandfarliga varor för hushållets behov.

Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brand farlig vätska (bil med reservdunk oräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än 5 liter acetylen måste Du ha tillstånd.

Varje lägenhet – Sprayburkar, gasolflaskor av högst 5 liters storlek, brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek

På balkongen – Gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek, gärna i ett skåp

Garage – Fordon med tank och reservdunk. I garage till flerbostadshus eller garage för flera hushåll får ingen brandfarlig gas förvaras

Källarförråd – Ingen förvaring får ske

(hämtad från Helsingborgs Brandförsvar hemsida www.helsingborg.se/brand/